Aanvraagprocedure sociale aanvragen

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds helpt mensen die in financiële moeilijkheden zijn geraakt en voor wie geen andere hulp beschikbaar is. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden: 
  • een maatschappelijk-werk instelling of andere hulpverlenende instelling moet de aanvraag indienen en ondersteunen. De instelling verifieert de gegevens van de cliënt. Zowel de maatschappelijk werker als een leidinggevende van de instelling moet de aanvraag ondertekenen;
  • verder dient de motivatiebrief op briefpapier van de hulpverlenende instantie te worden gesteld. Als hulpverlener kent u de cliënt, wij gaan uit van uw motivatiebrief. Wij verwachten dan ook een korte beschrijving van de situatie en hoe deze is ontstaan en uitleg waarom u als hulpverlener de aanvraag ondersteunt. Uit uw brief moet blijken dat financiële hulp van ons noodzakelijk en nuttig is, (lost het iets op?). Indien van toepassing: Is er een offerte, zo ja, dan stuurt u die mee als bijlage, is er een breed hulpplan en zijn alle voorliggende voorzieningen gebruikt? 
  • de cliënt moet in de regio Rotterdam of Amsterdam wonen;
  • er moet een concrete oplossing voor het probleem zijn. De cliënt moet het liefst zelf ook initiatief hebben getoond.
Wanneer u aan de voorwaarden voldoet kunt u de aanvraag bij ons indienen door middel van een aanvraagformulier op deze site. Het aanvraagformulier moet in de Nederlandse taal zijn ingevuld en worden (mede)ondertekend door de leidinggevende of coördinator van de organisatie. Het bestuur neemt alleen volledig ingevulde formulieren met de daarbij gevraagde documentatie in behandeling.
De stichting behoudt zich het recht voor om met andere fondsen te overleggen over de inhoud van de ingediende aanvraag.

U KUNT UITSLUITEND ONLINE AANVRAGEN INDIENEN!